• นางทิภาพร ห่อทรัพย์

  นางทิภาพร ห่อทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นางรติกาล ทองยอด

   นางรติกาล ทองยอด

   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
   • นายสมาน ศรีสังข์

    นายสมาน ศรีสังข์

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 089-7163133
   • ว่าง

    ว่าง

    นิติกร
   • นายสรรพาวุธ พวงผะกา

    นายสรรพาวุธ พวงผะกา

    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน 061-5856576
   • นางณัฏฐนันท์ ทองเบื้อง

    นางณัฏฐนันท์ ทองเบื้อง

    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   • นางสาวสุระนา ดีมาก

    นางสาวสุระนา ดีมาก

    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 080-1656945
   • นางผ่องแผ้ว สะตาดี

    นางผ่องแผ้ว สะตาดี

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   • นางสาวเฟื่องฟ้า พูลสวัสดิ์

    นางสาวเฟื่องฟ้า พูลสวัสดิ์

    นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

 

  • นางสาวศิรินันท์ เรียงเงิน

   นางสาวศิรินันท์ เรียงเงิน

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  • นางสาวสุชาดา แรงกล้า

   นางสาวสุชาดา แรงกล้า

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • นางสาวอรจิรัตน์ ละเริงรัมย์

   นางสาวอรจิรัตน์ ละเริงรัมย์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นายบุญเทิง บุตรอุดม

   นายบุญเทิง บุตรอุดม

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาววิธาดา บานชื่น

   นางสาววิธาดา บานชื่น

   คนงานทั่วไป (งานเกษตร)
  • นายไกรสร สารสุข

   นายไกรสร สารสุข

   ภารโรง
  • นายชนะชัย เอี่ยมศรีพันธ์

   นายชนะชัย เอี่ยมศรีพันธ์

   คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
  • นายเสถียรพงษ์ ออเปียง

   นายเสถียรพงษ์ ออเปียง

   ยาม

 • นายดอบ สำราญกาย

  นายดอบ สำราญกาย

  คนงานทั่วไป
  • นางสาวสุทัศน์ โพธิ์ธรรม

   นางสาวสุทัศน์ โพธิ์ธรรม

   คนงานทั่้วไป
 • นายคธาพร มรมะณี

  นายคธาพร มรมะณี

  คนงานทั่วไป
 • นายนิยม สืบมี

  นายนิยม สืบมี

  คนงานทั่วไป
 • นายวรายุทธ อินลี

  นายวรายุทธ อินลี

  คนงานทั่วไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page