• นายนัทวุฒิ ร้อยศรี

  นายนัทวุฒิ ร้อยศรี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นางรติกาล ทองยอด

   นางรติกาล ทองยอด

   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
   • นายสมาน ศรีสังข์

    นายสมาน ศรีสังข์

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 089-7163133
   • ว่าง

    ว่าง

    นิติกร
   • นายสรรพาวุธ พวงผะกา

    นายสรรพาวุธ พวงผะกา

    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน 061-5856576
   • นางณัฏฐนันท์ ทองเบื้อง

    นางณัฏฐนันท์ ทองเบื้อง

    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   • นางสาวสุระนา ดีมาก

    นางสาวสุระนา ดีมาก

    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 080-1656945
   • นางผ่องแผ้ว สะตาดี

    นางผ่องแผ้ว สะตาดี

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

  • นางสาวศิรินันท์ เรียงเงิน

   นางสาวศิรินันท์ เรียงเงิน

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  • นางสาวสุชาดา แรงกล้า

   นางสาวสุชาดา แรงกล้า

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • นางสาวอรจิรัตน์ ละเริงรัมย์

   นางสาวอรจิรัตน์ ละเริงรัมย์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นายบุญเทิง บุตรอุดม

   นายบุญเทิง บุตรอุดม

   พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาววิธาดา บานชื่น

   นางสาววิธาดา บานชื่น

   คนงานทั่วไป (งานเกษตร)
  • นายไกรสร สารสุข

   นายไกรสร สารสุข

   ภารโรง
  • ว่าง

   ว่าง

   คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

 • นายสิทธิชัย บานชื่น

  นายสิทธิชัย บานชื่น

  คนงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
 • นางสาวสุทัศน์ โพธิ์ธรรม

  นางสาวสุทัศน์ โพธิ์ธรรม

  คนงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
 • นายดอบ สำราญกาย

  นายดอบ สำราญกาย

  คนงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
 • นายคธาพร มรมะณี

  นายคธาพร มรมะณี

  คนงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
 • นายนิยม สืบมี

  นายนิยม สืบมี

  คนงานจ้างเหมา (งานกู้ชีพ)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page