• นางทิภาพร ห่อทรัพย์

  นางทิภาพร ห่อทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางลลิตา นิจฉาย

   นางลลิตา นิจฉาย

   นักวิชาการเงินและบัญขี 097 3426401
   • นางสาวนงนุช แรงกล้า

    นางสาวนงนุช แรงกล้า

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 090 3692881
    • นางสาวกมลทิพย์ ธาตุทอง

     นางสาวกมลทิพย์ ธาตุทอง

     คนงานทั่วไป (งานพัสดุ)
     • นางสาวจันทกานต์ แก้วขาว

      นางสาวจันทกานต์ แก้วขาว

      จ้างเหมาบริการ
  • นางสาวนงนุช แรงกล้า

   นางสาวนงนุช แรงกล้า

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน นักวิชาการพัสดุ
  • นางสาวพัชรีย์ เชิงรัมย์

   นางสาวพัชรีย์ เชิงรัมย์

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 089 4275714
   • นางสาวพรรณปพร เพชรนอก

    นางสาวพรรณปพร เพชรนอก

    คนงานทั่วไป (แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ) 088 1416116
    • นางสาวณภัทร ศาลางาม

     นางสาวณภัทร ศาลางาม

     คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) 084 7641808

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page