ช่องทางการตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitas.nacc.go.th%2Fgo%2Feit%2F9npc34%3Ffbclid%3DIwAR2fbqMc1bdPsYjVRepEbSOFnHEygIr_DfBCEdoXKPTt-xpK30XcxlERkvw&h=AT0wmzosHwK0A2K1t7x7teEEGdqUEAnKN4XyWhXBAo8DWeFOaQhRuQXrTT3CW9EciI9PQX6rl6L3mfgv5wZcqz8jZAYNURz2E2gSnoAZZPJc-HMCkrLb0XFMjU08jj8uB6eUGg

32721773515027578935516334839472052935732508n-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page