กฎหมายที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส นำมาใช้ ดังต่อไปนี้

รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ | รัฐธรรมนูญแห่งอาราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ระเบียบ / ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาล